Lietošanas noteikumi

Internet-vietnes MazaCena.lv lietošanas noteikumi

Reklāmas bukletu apkopotājā MAZACENA.lv ievietoti oriģināli materiāli, kā arī adaptēti materiāli no citiem resursiem. Materiālu pilnas vai daļējas izmantošanas gadījumā atsauce ir obligāta. Tīkla izdevumiem obligāta hipersaite uz portālu.

MazaCena.lv pamata informatīvos pakalpojumus sniedz bez maksas, bet par MazaCena.lv sniegtajiem tehniskajiem, specifiskajiem un cita veida pakalpojumiem, kuri tiek piedāvāti MazaCena.lv partneriem, var tikt saņemta samaksa.

MazaCena.lv lietotājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto MazaCena.lv piedāvātos pakalpojumus, izvieto un / vai publicē (atsūta vai izvieto) saturu MazaCena.lv.

Autrotiesības

Materiāli, kas publicēti un ievietoti MazaCena.lv, tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Likumu par autortiesībām. Jebkāda MazaCena.lv publicēto materiālu kopēšana, pārveidošana, uzglabāšana, arhivēšana un daļēja vai pilnīga publicēšana ir kategoriski aizliegta bez rakstiskas internet-vietnes administracijas atļaujas.

Materiālu publicēšana

MazaCena.lv pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs, lai viņa MazaCena.lv publicētais saturs (t.i. nosūtītais un/vai izvietotais; tajā skaitā, bet ne tikai: sensitīvi materiāli, fotogrāfijas, elektroniskās vēstules, komentāri, video, mūzika vai jebkādi citi fiziskas personas radoši-intelektuālās darbības produkti), tālāk tekstā visi kopā saukti – materiāli, skaitītos iegūti likumīgā veidā un lietotājam ir tiesības izmantot materiālus šādā veidā.

Lietotājs ir atbildīgs par sekām, kuras var rasties šādu materiālu publicēšanas, nosūtīšanas vai ievietošanas MazaCena.lv.

MazaCena.lv vietnē aizliegts publicēt, ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem informāciju, kura saskaņā ar likumdošanu nav publicējama, tajā skaitā, bet ne tikai:

  • Materiāli (tajā skaitā video un audio materiāli), kuru publikācijas vai pārsūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;
  • Materiāli, kuri aizskar cilvēku godu un cieņu, ir pretrunā ar tikumiskajiem priekšstatiem un normām;
  • Materiāli, kuros tiek aicināts uz vardarbību, rasu diskrimināciju vai citu prettiesisku darbību.

Konstatējot šādas informācijas ievietošanu MazaCena.lv vietnes administracijai ir tiesības nekavējoties izdzēst šos materiālus, kā arī izdzēst konkrēto materiālu publicējušā lietotāja uzskaites ierakstus un / vai aizliegt pieeju vietnei.

Lietotājs saglabā savas autortiesības un visas citas tiesības, kuras tam piemīt attiecībā uz materiāliem (kurus tas nodod, izvieto vai publicē vietnē sniegto pakalpojumu izmantošanas laikā). Publicējot, nododot, izvietojot materiālus interneta MazaCena.lv vietnē un piekrītot šiem MazaCena.lv izmantošanas noteikumiem, lietotājs vienlaicīgi izsniedz MazaCena.lv vietnei vienkāršu beztermiņa licenci bez atsaukuma tiesībām, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic iemaksa par autortiesībām. Licence atļauj MazaCena.lv atskaņot, publicēt, adaptēt, pārveidot, tulkot, publicēt, publiski izpildīt, publiski atainot un izplatīt, padarīt pieejamus jebkurus materiālus, kurus lietotājs publicējis vietnē.

Lietotājs piekrīt, ka MazaCena.lv, veicot saviem lietotājiem pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamos tehniskos pasākumus, ir tiesības pārsūtīt un izplatīt materiālus dažādos publiskos tīklos un informatīvajās vidēs, veikt materiālā tāda rakstura izmaiņas, kuras nepieciešamas attiecīgā materiāla saskaņošanai un piemērošanai tīklu, aprīkojuma, pakalpojumu un masu mēdiju darbības tehniskajām prasībām. Lietotājs piekrīt, ka minētā licence sniedz MazaCena.lv šādas tiesības.

Lietotājs apstiprina un garantē, ka lietotājam ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras minētās licences izsniegšanai.

MazaCena.lv neatbild par lietotāja publicētajiem materiāliem vietnē un / vai to savstarpēju pārsūtīšanu, kā arī šādu darbību radītajām sekām.

MazaCena.lv neatbild par vietnes tehniska rakstura problēmām, citas personas nelikumīgas piekļuves rezultātā veiktajām izmaiņām lietotāja materiālos. MazaCena.lv neatbild par zaudējumiem, kas radušies lietotājam saistībā ar vietnes pakalpojumiem vai citu lietotāju publicētajiem materiāliem interneta vietnē.

Lietotāja pienākums ir veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu MazaCena.lv interešu tiesisko aizsardzību attiecībā uz visiem iespējamajiem trešo personu prasījumiem vai pretenzijām, kas varētu tikt izvirzīti attiecībā pret MazaCena.lv no lietotāju puses attiecībā uz interneta vietni.

MazaCena.lv ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai aizliegt lietotājam pieeju interneta vietnei, izdzēst jebkuru informāciju.

Citi nosacījumi

Interneta vietnes lietošanas noteikumiem ir obligāts spēks katram pakalpojumu lietotājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir izveidojis interneta vietnes lietotāja uzskaites ierakstu.

MazaCena.lv ir tiesības jebkurā laikā pēc tā ieskata veikt izmaiņas šajos noteikumos. Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi šajā vietnē.

Ja lietotājs neievēro šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai to sekām, pārkāpējs var tikt saukts pie likumdošanā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālatbildības.

Ja lietotājs vēlas izmantot MazaCena.lv ievietotos materiālus, viņam jāsazinās ar MazaCena.lv pārstāvjiem, nosūtot elektronisku vēstuli uz adresi: info@mazacena.lv

Komentāri

  • Aizliegts nosūtīt un publicēt jebkāda veida nelikumīgu, draudošu, pazemojošu, nepatiesu, vulgāru, pornogrāfiska rakstura un jebkāda veida naidu veicinošu informāciju, tajā skaitā attēlus.
  • Jums nav tiesību nosūtīt vai publicēt informāciju, programmas un materiālus, kurus aizsargā LR Likums par autortiesībām.
  • Aizliegts nosūtīt un publicēt datorvīrusus saturošus datus, kā arī datus, kuri var saturēt bīstamas komponentes.
  • Aizliegts nosūtīt un publicēt komerciāla rakstura materiālus.
  • MazaCena.lv neatbild par rakstu komentāru saturu un aicina lasītājus būt tolerantiem, iztikt bez rupjībām un lūdz ievērot elementārās pieklājības normas.

Šo noteikumu neievērošanas gadījumā MazaCena.lv patur tiesības dzēst lietotāja komentārus un bloķēt viņam pieeju portālam.

Šo noteikumu neievērošanas gadījumā tiks uzskatīts, ka ir pārkāptas autortiesības un , atkarībā no pārkāpuma rakstura un radītajām sekām, pārkāpējam tiks saukts pie administratīvās vai kriminālatbildības saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Konfidencialitātes politika

Portāla administrācija apņemas glabāt lietotāja informāciju saskaņā ar LR likumdošanu un nenodot trešajām personām lietotāja informāciju, izņemot LR likumdošanā noteiktos gadījumus. Lietotāja informācijas apstrāde tiek veikta, ievērojot LR likumdošanā noteiktos personisko datu apstrādes vispārējos principus.

Reģistrējoties portālā lietotājs piekrīt viņa lietotāja profilā norādīto datu apstrādei. Ņemot vērā, ka lietotāja informācija mums tiek sniegta ar Interneta starpniecību, portāla administrācija var atbildēt par tās drošību tikai savas kompetences ietvaros.

Katrs reģistrētais portāla lietotājs piekrīt, ka profilā norādītā kontaktinformācija ir publiski pieejama citiem portāla lietotājiem un šo datu izmantošana no citu lietotāju puses nav atkarīga no portāla administrācijas.